VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro účast na zájezdech CK KŘÍŽEK s.r.o.

1. Smluvní vztah

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky zájezdu (dále jen zákazník) a CK KŘÍŽEK s. r. o. (dále jen Cestovní kancelář) se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách.

2. Smlouva o zájezdu a potvrzení účasti

Zájezd si může zákazník objednat v Cestovní kanceláři nebo u smluvních prodejců této cestovní kanceláře. Smluvní vztah mezi Cestovní kanceláří a zákazníkem vzniká i prostřednictvím smluvního prodejce. Smluvním prodejcem je míněna cestovní kancelář, která má s Cestovní kanceláři uzavřenou řádnou smlouvu o obchodním zastoupení. Smlouva o zájezdu a o případném zajištění dalších služeb mezi zákazníkem a Cestovní kanceláří je řádně uzavřena na základě úplně vyplněné a podepsané smlouvy o zájezdu. U nezletilých osob do 18ti let musí smlouvu o zájezdu podepsat jejich zákonný zástupce. V případě, je-li smlouva o zájezdu špatně nebo neúplně vyplněna, je Cestovní kancelář oprávněna odstoupit od smlouvy. Smlouva o zájezdu platí a je závazná i pro osoby uvedené ve smlouvě o zájezdu objednavatele. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob ručí objednavatel jako za své vlastní.

3. Ceny a jejich změny

Orientační ceny zájezdů a případných dalších služeb jsou uvedeny v informačních materiálech cestovní kanceláře. Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena ve smlouvě o zájezdu. Cestovní kancelář je povinna písemně oznámit případnou změnu ceny zájezdu, a to nejpozději do 21 dnů před odjezdem.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že při rezervaci poloviny dvoulůžkového pokoje (ev. vícelůžkového) musí být započítána přirážka k ceně jako na rezervaci jednolůžkového pokoje, pokud se nenajde další účastník zájezdu, který by si totéž výslovně v přihlášce objednal.

4. Služby, změny sjednaných služeb a cen

Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve smlouvě o zájezdu. Údaje v informačních materiálech Cestovní kanceláře mají informativní charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Cestovní kanceláří. Rozšíření nebo změny služeb nad rámec smlouvy o zájezdu musí být ze strany Cestovní kanceláře písemně potvrzeny a zákazníkem uhrazeny před začátkem zájezdu. Pokud zákazník z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončí účast na zájezdu nebo nastoupí na zájezd později a nevyužije sjednané a zaplacené služby (např. pobyt v hotelu, stravování apod.), je možná náhrada nečerpaných služeb jen v tom případě, jestliže je bude poskytovatel služeb refundovat. Cestovní kancelář je oprávněna v případech, které nemůže ovlivnit (např. změny dodavatelů služeb, okolnostmi nepředvídatelnými a příp. dalšími okolnostmi), změnit dohodnuté podmínky zájezdu. Takovéto změny je Cestovní kancelář povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 10 dní před poskytnutím první služby. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Zároveň obdrží zpět celou zaplacenou částku za zájezd. Zákazníkovi nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady.

5. Zrušení zájezdu zákazníkem, změna rezervace, náhradníci

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s Cestovní kanceláří kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu vyžaduje písemnou formu. Rozhodující pro určení doby zrušení zájezdu je doručení písemného oznámení Cestovní kanceláři nebo některému smluvnímu prodejci této cestovní kanceláře.

Stornopoplatky se účtují za každého účastníka při stornu:

180 - 62 dní před odletem  30% z ceny objednaných služeb
61 - 32 dní před odletem  50% z ceny objednaných služeb
31 - 15 dní před odletem  70% z ceny objednaných služeb
15 - 8 dní před odletem  90% z ceny objednaných služeb
7 a méně dní před odletem  100% z ceny objednaných služeb

Při požadavku na změnu znění smlouvy o zájezdu, která nemění sjednaný předmět smlouvy, jako jsou např. změna jména klienta, typ služeb apod. (změna termínu je považována za storno zájezdu), zaplatí zákazník (objednatel) všechny náklady spojené s touto změnou, minimálně však paušální poplatek 500,- Kč.

Vyúčtování a vrácení uhrazené částky klientem snížené o stornopoplatky provede Cestovní kancelář nejpozději do 30 dnů od nahlášení storna.

6. Zrušení zájezdu ze strany CK KŘÍŽEK s. r. o.

Cestovní kancelář je oprávněna zájezd zrušit, je-li uskutečnění zájezdu konkrétně ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (závazné přihlášky) předvídat. Zrušení zájezdu je Cestovní kancelář povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 21 dní před poskytnutím první služby. V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.

7. Reklamace

Zákazník je povinen své požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb v místě konání pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s poskytovatelem služeb písemnou reklamaci. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

8. Pojištění

Zákazníci jsou po dobu konání zájezdu pojištěni cestovním pojištěním obsahujícím pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti. Zákazníci mají možnost požádat Cestovní kancelář o připojištění stornopoplatků.

9. Zacházení s osobními údaji

Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady GDPR 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 CK Křížek zpracovávala a shromažďovala osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu, číslo pasu, datum platnosti pasu, kontaktní telefonní spojení a informace týkající se zdravotního stavu zákazníka.

Poskytnuté osobní údaje zákazníka je CK Křížek oprávněna zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CK Křížek. Pro tento účel lze použít jméno, příjmení, datum narození, adresu a elektronický kontakt zákazníka.

Poskytnuté osobní údaje je CK Křížek nebo jí pověřený zpracovatel v souladu s § 6 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění oprávněna zpracovávat a shromažďovat jen po dobu nezbytně nutnou, max. však po dobu 5 let. Po uplynutí této lhůty je CK Křížek povinna tyto údaje zákazníka zlikvidovat.

Poskytnuté osobní údaje zákazníka budou zpracovávány CK Křížek i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě.

Poskytnuté osobní údaje zákazníka mohou být zpřístupněny zaměstnancům CK Křížek, pověřenému zpracovateli a dále těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat nebo nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované CK Křížek a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávnění šířit jménem CK Křížek obchodní sdělení CK Křížek dle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění.

Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je CK Křížek povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma nebo na účet CK Křížek odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení CK Křížek dle citovaného zákona č. 48082004 Sb. v platném znění.

Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 1010/2000 Sb. v platném znění.

10. Platnost

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ CK KŘÍŽEK s. r. o. vstupují v platnost dne 6. 4. 2018 a účinnosti nabývají v okamžiku jejich podpisu zákazníkem.


CK KŘÍŽEK
je oficiálním partnerem
Katolického týdeníku
CK KřížekNajdete nás
na Facebooku
CK KŘÍŽEK s.r.o., Hájíčkova 206/15, Praha 4